ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
1. ต้องมีป้ายแจ้งการก่อสร้างที่ชัดเจน ก่อน-หลังสถานที่ก่อสร้าง(ระยะที่ปลอดภัย) มีแสงไฟส่องสว่างตอนกลางคืน 2. เมื่อทำเสร็จสิ้นแล้ว ต้องจัดเก็บขยะ และคงสภาพของการไหลของน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ
จิราพร พานชาตรี [ 08-11-2561]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะมอบมหายให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขต่อไป เสาวลักษณ์ 20/08/2562ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :