ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนนสายหนองบัวแดง-บ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพราะถนนได้รับการเสียหายมาก และทางหน่วยงานมีข้อแนะำอย่างไรถ้าจะขอให้มีการตรวจสอบและพิจารณางบประมาณซ่อมแซมถนนในสายดังกล่าว ขอบคุณมากคะ
Ratchada Sothong [ 05-09-2561]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 กรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบแล้ว พบว่า ถนนสายดังกล่าว คือ ถนนสายบ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทาง 42.695 กม. ซึ่งเป็นถนนที่กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจในการซ่อมบำรุงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรับผิดชอบ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546-2549 จึงไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านโหล่น บรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2564(เพิ่มเติม) ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิได้ประสานแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือที่ คค 0703.10/2316 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 กรมทางหลวงชนบท 20-09-2561
 2 เรียนผู้ใช้นามว่า "Ratchada Sothong" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเสียหายของถนน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ" แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 20-09-2561ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :