ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
มีการนำชื่อ-สกุล ไปลงทะเบียนครับ พอเอาชื่อไปลงยื่นกลับตอบกลับมาว่าไม่สามารถยื่นได้ มีรายชื่อยื่นไปแล้ว ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ญาณวารี อยากทราบว่าบริษัทไหนเอาชื่อเราไปลงทะเบียน และ ลงไปเมื่อไร /// 22/08/18 0979188106
พงษ์ศักดิ์ ญาณวารี [ 31-08-2561]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วยค่ะ ลงทะเบียนอะไร โครงการอะไร กรมทางหลวงชนบท 13-09-2561ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :