ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ผม นาย ณัฏฐ์ แสวงการ กรรมการผู้บริหาร บริษัท สยามสายธาร จำกัด ตั้งอยู่ 60/10 ม.7 ต.นาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ก่อตั้งบริษัทมาแล้วประมาณ 4 ปี เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม จุดประสงค์เพื่อต้องการให้คนในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงได้บริโภคน้ำดื่มคุณภาพดีและราคาย่อมเยา และเป็นการสร้างงานให้คนในชุมชนมีงานทำ และยังเสริมสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในด้านภาษีทุกปี แต่ที่ดำเนินธุรกิจมา ติดปัญหาในการขนส่งสินค้าที่ไม่สะดวกเพราะถนนที่ใช้อยู่มา 4 ปีเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงอย่างให้หน่วยงานภาครัฐระดับสูง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอำนาจสั่งการ ช่วยจัดสรรโครงสร้างถนนคอนกรีต หรือลาดยางมะตอยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมในพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ จึงเรียนมาเพื่อทราบ นาย ณัฏฐ์ แสวงการ
นาย ณัฏฐ์ แสวงการ [ 12-02-2561]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 เรียนผู้ใช้นามว่า "นาย ณัฏฐ์ แสวงการ" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "ขอถนนคอนกรีต หรือลาดยางมะตอย ในการสัญจร" แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 11-03-2561
 2 เรียนผู้ใช้นามว่า "นาย ณัฏฐ์ แสวงการ" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "ขอถนนคอนกรีต หรือลาดยางมะตอย ในการสัญจร" แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 11-03-2561ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :