ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ผมนายชิตพล จันทร์ประสพพร ได้มีโอกาสเดินทางเข้าชมโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ระหว่างเดินทางกลับไปที่พักที่หัวหิน โดยใช้โปรแกรมนำทาง google map ผ่านถนนหมายเลขที่ 6005 ซึ่งมีป้ายระบุว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ ถนนไร้ฝุ่น ของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท แต่สภาพความเป็นจริงที่ผมพบเสมือนกับถนนที่ขาดการดูแล บำรุงรักษา มีหลุมบ่อและเศษดินลูกรังอยู่เป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง บางหลุมบนถนนมีต้นหญ้าขึ้น....!!!! ตามรูปถ่ายและไฟล์วิดีโอที่แนบมา รวมทั้งแผ่นที่จาก google map และ google earth เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะนำไปสู่โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริและพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ยิ่งแก่ประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้และยังเป็นสถานที่สำคัญที่ให้เรารำลึกถึงพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน แต่กลับถูกละเลยจากหน่วยงานที่ดูแล ทำให้ประชาชนที่สนใจหรือตั้งใจเข้าเยี่ยมชมเกิดความยากลำบาก ผมจึงทำการร้องเรียนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนต่างถิ่นที่มีความตั้งใจเข้าชมโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่าน Note ผมได้ส่งอีเมล์ร้องเรียนพร้อมไฟล์รูปไปที่ itc@drr.go.th แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560
ชิตพล จันทร์ประสพพร [ 08-11-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 เรียนผู้ใช้นามว่า "ชิตพล จันทร์ประสพพร" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "ร้องเรียนเส้นทางชำรุด หมายเลข 6005 ใกล้โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ จ.เพชรบุรี " แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 25-11-2560
 2 กรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบแล้ว พบว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นถนนสายแยก ทช. พบ.4002-บ้านหนองเสือ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เคยได้รับงบประมาณโครงการถนนไร้ฝุ่น ก่อสร้างปรับปรุง เมื่อปี พ.ศ.2553 ระยะทาง 4.800 กม. จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+800 ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กรมทางหลวงชนบท 25-11-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :