ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
สอบถามว่า บัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกระทรวงคมนาคม ที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อ 10 มี.ค.59 ณ วันที่ 1 ก.พ. 60 นี้ มีหน่วยงานเรียกใช้บัญชีถึงลำดับที่เท่าไรแล้วครับ
ผู้ขึ้นบัญชีดังกล่าว [ 09-02-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอตอบจากคำถามของ plan.bkhos ดังนี้ บัญชีนักจัดการงานทั่วไป - บัญชีหลักเรียก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรียกถึงลำดับที่ 3 - ส่วนราชการอื่นๆเรียกขอใช้บัญชี ถึงลำดับที่ 144 psdadmin 09-02-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :