ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ขณะนี้มีการซ่อมแซมถนน หมายเลข3209 การเดินรถ สามารถเดินรถได้ทางเดียว ขาดป้ายประกาศเตือนการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ ที่ประชาชนต้องหาทางไปเอง เพราะรถวิ่งได้เลนส์เดียว ขณะที่จะเข้าถึงการซ่อมแซมถนน ก็ไม่มีป้ายบอกให้เดินรถทางเดียว ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก ประกอบกับขณะก่อสร้าง มีฝุ่นหนาแน่นทำให้ทัศนวิสัยการเดินรถไม่ดี ถ้าเปนเวลากลางคืนก็มองไม่เหนว่ากำลังก่อสร้าง เพราะไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วย
ฐานิตา [ 24-01-2560]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 กรมทางหลวงชนบท ขอทราบข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 25-01-2560ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * โปรดระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :