กลับสู่หน้าหลัก
บันทึกข้อร้องเรียน/คำถามใหม่
 
 หัวข้อร้องเรียน *
 ข้อร้องเรียน/คำถาม *
 หน่วยงาน *
 ผู้ร้องเรียน *
 อีเมล์ * *
 ที่อยู่ *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อคำร้องเรียนของท่านได้รับการพิจารณาและการตอบ ข้อร้องเรียน/คำถาม ของท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :  

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงคมนาคมแล้ว (Accept Website Privacy Policy)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
(I certify that the facts of the complaint filed is responsible for the facts and truth above all.)


  
สำหรับผู้ดูแลระบบ